Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

16.07.2012 Zmiany przepisów prawa W dniu 29 czerwca 2012 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Ustawę z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 742) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739).
Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw przedłużyła termin obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – nie dłużej jednak niż – do dnia 31 grudnia 2012 roku (tzw. standardy anestezjologiczne).

W tekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie znalazły się zapisy dotyczące m.in. wyposażenia  stanowiska intensywnej terapii, stanowiska znieczulenia (tzw. standardy sprzętowe, które były w poprzednio obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu).

Z niecierpliwością oczekujemy na podpisanie przez Pana Ministra Bartosza Arłukowicza Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia …. 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wypełni powstałą po 1 lipca 2012 roku „lukę” w przepisach oraz wniesie nową jakość w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.


Załączniki: