Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

25.05.2018 Informacja dla członków PTAiIT w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)
Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii będące Stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000154520, z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej nr 29B, 02-737 Warszawa, dane kontaktowe: email: anestezjologia@ump.edu.pl numer tel./faks: (61) 852 66 87, zwanym dalej Towarzystwem,

2)    inspektorem ochrony danych w Towarzystwie jest Pani mgr Aneta Antoniewska, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail: anestezjologia@ump.edu.pl; pod numerem telefonu: (61) 852 66 87 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a.    w celu przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Towarzystwa  i realizacji Pani/Pana praw jako członka Towarzystwa na podstawie Pani/Pana deklaracji członkowskiej, o której mowa w §18 Statutu Towarzystwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b; RODO),
b.    w celu realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 tj. z dnia 2017.02.03) oraz Statutu Towarzystwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c; RODO),
c.    w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych  (np. monitoring poczty elektronicznej, monitoring systemu informatycznego, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f; RODO),
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wskazanej w lit. c) powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Pani/Pana, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    w celu otrzymywania przez Panią/Pana od Towarzystwa informacji dotyczących funkcjonowania Towarzystwa i realizacji jego statutowych celów, drogą elektroniczną za pośrednictwem Pani/Pana adresu email na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a; RODO)

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
a.    Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
b.    Sąd rejestrowy, organy władzy publicznej,
c.    Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Towarzystwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia wygaśnięcia członkostwa w Towarzystwie w związku z zaistnieniem jednej z okoliczności o której mowa §21 Statutu Towarzystwa;
    W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz prawo do otrzymania ich kopii) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

7)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz jest niezbędne do wykonania Pani/Pana wniosku/deklaracji o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody podanie danych ma charakter dobrowolny.

Załączniki: